Home

 

Stadgar för Logegården  Hedeberga        

 §1    Föreningens ändamål
         Logegården Hedeberga har till ändamål att äga och förvalta fastigheter och 
         mot betalning hyra ut lokaler samt att driva annan därmed jämförlig verksamhet.
 

§2     Föreningens säte
         Föreningen har sitt säte i Gällivare kommun med adress: 
         Hedebergavägen 14, 982 35 Gällivare.

§3     Medlemskap
         Medlemskap i föreningen erhåller bröderna i Druidlogen nr 62 Minera Ferrorum, 
         Odd Fellow nr 49 Polstjärnan samt systrarna i Birgittalogen nr 3 Epona och 
         Rebeckalogen nr 59 Lapponica.
         
         Det åligger respektive logeledning att påverka nyintagna medlemmar att även bli 
         medlemmar i 
Logegården Hedeberga och rapportera till föreningen när ny medlem 
         anslutes.

Vidare skall respektive logeledning verka för att logemedlem, som ännu
ej blivit medlem att ansluta sig till Logegården Hedeberga.
 

§4     Insatser
         Varje medlem deltar med minst en andel. Medlemsinsatsen är 1200kr
          per andel. Medlemsinsatsen är begränsad till max 3 andelar
          Insatskapitalet löper utan ränta och kan inte bevakas som fordran på

          Logegården Hedeberga
vid eventuell konkurs. Insatsen kan erläggas med 400kr/år 
          under 3 år från inträdet.
 

§5     Andelsbevis
         Vid full betalning utfärdas andelsbevis ställt till viss person.
         Andelsbevis får ej överlåtas till annan än Logegården Hedeberga.

        

§6     Utträde ur föreningen
        
Medlem, som lämnar eller utesluts ur loge kan hos styrelsen ansöka om utträde ur
         Logegården Hedeberga.

         Utträde ur föreningen får dock ske tidigast 2 år efter beviljat inträde. Medlem eller 
         dess rättsägare äger utfå gjorda insatser och utdelning vid utträde på sätt som stadgas 
          i lag om ekonomiska föreningar.

        STADGEÄNDRING andra beslutet årsmötet 2021
        Medlem som lämnar eller utesluts ur loge kan hos styrelsen ansöka om utträde ur
        Logegården Hedeberga. Begäran om återbetalning av andel ska ske senast påföljande
        räkenskapsår efter utträdet därefter tillfaller andel Logegården Hedeberga. Medlem som 
        lämnar eller utesluts ur loge kan ej kvarstå som andelsägare i Logegården
        Hedeberga. 
        Utträde får dock ske tidigast 2 år efter beviljat inträde.
       
 
§7     Överskott – vinstutdelning
         Medlem har rätt till utdelning enligt gällande räntenivå under förut­sättning att
         föreningsstämman så beslutar. 

 §8     Val av styrelse och revisorer
          Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående
          av 1 ordförande, 4 ledamöter jämte 5 personliga suppleanter, 2 revisorer jämte 2 
          suppleanter. Val av styrelse och revisorer sker vid ordinarie årsstämma.

Ordförande samt dennes personlige suppleant väljs för 1 år bland föreningens 
medlemmar. Övriga styrelseledamöter väljs för 2 år – växelvis 2 per år och dessa 4 ledamöter skall var och en utses från de 4 logerna. De personliga suppleanterna utses 
på samma sätt. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för ett år.  

Styrelsen svarar för konstituering och utser vid behov övriga funktionärer. Föreningens
firma tecknas genom styrelsen eller av styrelsen utsedda. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst 4 ledamöter är närvarande. 

§9     Föreningens räkenskaper
         Föreningens räkenskaper, med balans och resultaträkning avslutas per kalenderår och 
         skall vara revisorerna tillhanda senast vid januari månads utgång. Räkenskaper jämte 
         förvaltningsberättelse skall vara underskrivna av hela styrelsen.

Förvaltningsberättelsen omfattar det senast förflutna räkenskapsåret. Styrelsen ansvarar 
för att föreningens egendom är betryggande försäkrad. Styrelsen verkställer föreningsstämmans beslut och framlägger egna förslag samt yttrar sig över av medlem
väckt förslag.

Till årsstämman väckta förslag skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före års- stämmans hållande. 

§10   Granskning av styrelsens förvaltning
         Det åligger revisorerna att verkställa revision och avgiva berättelse samt tillse att 
         styrelsens beslut icke strida mot lag och Logegården Hedebergas stadgar, att till- eller
         avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen samt att före februari månads utgång till styrelsen >
         avlämna sin berättelse. Styrelsen äger rätt att avgiva skriftlig förklaring över av revisorerna
         gjorda anmärkningar.  

§11   Sammanträden
         Logegården Hedebergas ordinarie årsstämma hålles före mars månads utgång. Extra
         föreningsstämma hålles då styrelsen finner det påkallat , eller då minst
         en tiondel av röstberättigade medlemmar skriftligen påfordrar detta. Vid extra stämma
         får endast det eller de ärenden vartill stämman utlysts behandlas. 

§12   Kallelse till stämma  
         Kallelse till stämma sker skriftligen till varje medlem och skall innehålla uppgifter om
         förekommande ärenden. Kallelse utfärdas av styrelsen och skall vara utsänd minst 14 
         dagar före ordinarie stämmas hållande. Övriga meddelanden delgives vid stämman och 
         genom anslag i Logegårdens anslagstavla i fastigheten. Vid extra stämma skall kallelsen 
         vara utsänd minst 7 dagar före stämman. .                                                                                                

§13   Ärenden vid ordinarie årsstämma
        
1.   Val av ordförande
att leda årsstämman.
         2.      Meddelande om av styrelsen utsedd sekreterare.
         3.      Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
         4.      Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
         5.      Förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning.
         6.      Revisorernas berättelse.
         7.      Fastställande av balans- och resultaträkning.
         8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
         9.      Val av styrelse och suppleanter varav ordförande för 1 år.
       10.  Val av revisorer och suppleanter.
       11.  Val av valberedning - 4 st - en från varje loge, varav en sammankallande.
       12.  Budget aktuellt år
       13.  Av medlemmar framlagda förslag.
      
14.  Mötets avslut.

§14.  Ändring av stadgarna
         Förslag till ändring av dessa stadgar sker skriftligt hos styrelsen.
         I övrigt gäller bestämmelser i lag om ekonomiska föreningar angående stadgeändringar.

§15.  Utförande av rösträtt
        
På föreningsstämma skall rösträtten utföras av medlem personligen,
         eller genom fullmakt – max 2 per medlem.
 

§16.  Ordförande- och justeringsmannaval
         Val av ordförande och justerare sker öppet. 

§17.  Övriga val och frågor
         Övriga val och frågor avgöres med öppen omröstning, såvida ingen
         påfordrar sluten omröstning.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten
avgör. 

§18.  Föreningens förbindelser 
         För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.     

§19.  Upplösning av föreningen              
         Upplöses föreningen, skall, sedan dess verksamhet lagligen avvecklats, insatser, 
         fonder, och övriga tillgångar återbetalas och fördelas i förhållande till inbetalda andelar.
  

§20.  Efterrättelse av stadgar
         Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av föreningen fattade beslut. 

§21.  Lag om ekonomiska föreningar
        
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 Stadgarna reviderade och antagna vid årsstämma 19 mars 2006  

Copyright 2015 ©   webdesign by  Lapponica